TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: exposició del tema, aclariment de dubtes sorgits i debat d'idees d'aquest. 

Continuïtat dels debats d'idees, quan es faça necessari, als fòrums de l'Aula Virtual. Desenvolupar ací les competències d'expressió, anàlisi crítica i assimilació de continguts. 

Avaluació de l'assimilació de continguts a través de qüestionaris a l'Aula Virtual. El seu objectiu és la revisió dels coneixements adquirits després de l'exposició de cada tema. 

Classes pràctiques:  Resolució de casos pràctics derivats de les exposicions teòriques. Propostes d'exposició d'aspectes essencials de la sociologia del turisme. Lectures i posada en comú de temes d'actualitat en la realitat turística. 

Es tracta de fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi als debats i a les exposicions. També el reconeixement de la diversitat cultural i el seu impacte al turisme. 

Lliurament periòdic de pràctiques individuals en diferents modalitats de l'Aula Virtual.