SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Que l'estudiantat tinga habilitats d'aprenentatge que li permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que l'estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

Resultats d'aprenentatge

FEQ_10_Comprendre i aplicar els fonaments teòrics i experimentals de les tècniques de caracterització de microescala.

FEQ_09_Comprendre i aplicar els fonaments teòrics i experimentals de la caracterització fotoelectroquímica bàsica.

FEQ_08_Comprendre els aspectes fonamentals de l'electroquímica que han donat lloc al desenvolupament d'aquesta, especialment pel que fa a les seues aplicacions a la construcció i aplicació de detectors i sistemes analítics per al control dels processos, a la síntesi de compostos i a l'eliminació de contaminants.

FEQ_06_Comprendre els aspectes fonamentals de la fotoquímica que han donat lloc al desenvolupament d'aquesta, especialment pel que fa al seu paper en la comprensió de la química de l'atmosfera i en els fenòmens d'evolució dels contaminants en l'aire, les aigües i en el sòl.

FEQ_05_Saber buscar, seleccionar i valorar la informació en els camps de la fotoquímica i l'electroquímica per a resoldre de manera autònoma problemes de control, síntesi i descontaminació per les vies fotoquímica i electroquímica.

FEQ_05 - Saber buscar, seleccionar i valorar la informació en els camps de la fotoquímica i electroquímica per a resoldre de manera autònoma problemes de control, síntesi i descontaminació per les vies fotoquímica i electroquímica.

FEQ_04 - Identificar l'aplicabilitat dels processos fotoquímics i electroquímics com a mètodes de reacció no convencionals per a una síntesi “verda”.

FEQ_03 - Conèixer els fonaments del disseny de reactors fotoquímics i electroquímics en l'escala de planta pilot i industrial.

FEQ_02 - Conèixer amb detall els mètodes per a l'estudi en el laboratori de dispositius per a detecció i anàlisi en línia per al control dels processos industrials.

FEQ_01 - Manejar amb soltesa la metodologia de laboratori per a l'estudi de les reaccions fotoquímiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16