SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJH054 - Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

a) S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de les proves d'avaluació.
 
b) Presentar-se a totes les proves  (presentar els treballs i realitzar les proves escrites).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16