SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJH054 - Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Que l'estudiantat tinga habilitats d'aprenentatge que li permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que l'estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tindre una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

G4 - Participar en projectes encaminats a la millora de processos productius o de manipulació de productes químics.

Resultats d'aprenentatge

PTIQO_03_Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques especialitzades d'utilitat en la investigació en química i la seua divulgació (bases de dades i bibliogràfiques, fulls de càlcul, programari químic, paquets gràfics, etc.).

PTIQO_02_Ser capaç de redactar, interpretar científicament i comunicar oralment documents de química –articles de revistes especialitzades, tesis doctorals, llibres o parts de llibres d'especialització, etc.– d'una complexitat de nivell de màster en l'àrea de química orgànica/química verda.

PTIQO_01_Conèixer les principals revistes científiques especialitzades en l'àrea de química orgànica, dels nivells estàndard dels articles habitualment publicats en aquestes i d'alguns grups d'investigació i congressos nacionals o estrangers més relacionats amb les línies d'investigació que es desenvolupen en l'UEx.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16