SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Proves escrites

55%

Treballs

35%

Participació en classe

10%

Criteris de superació

Per a poder ser avaluat es requerix una participació mínima del 80% en les diferents activitats presencials avaluables.
 
La superació de l'assignatura requerix l'obtenció d'almenys, un 50% de la puntuació total.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16