Sistema d'avaluació

Evaluación continua

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació