Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Evaluación continua

30%

Criteris de superació