Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es calcularà amb els següents percentatges:
 - 40% la nota del treball proposat, que correspondrà a l'avaluació contínua
- 60% la nota de l'examen final de l'assignatura
Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de tenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en cadascuna de les parts (treball i examen) i una nota mitjana final de 5 sobre 10. Si no es compleix aquest requisit, la qualificació global de l'assignatura en aquesta convocatòria no superarà els 4.5 punts sobre 10 en cap cas.
Durant el transcurs de l'assignatura es proposarà un treball sobre el contingut pràctic de l'assignatura, consistent en la resolució d'un cas pràctic basat en el temari impartit. El treball es podrà realitzar de manera individual o en petits grups. Els elements avaluables d'aquest treball seran en primera convocatòria tant el document lliurat com la presentació oral del mateix en forma de seminari. En el cas de la segona convocatòria només es tindrà en compte el document, ja que no hi haurà presentació oral.
Un estudiant es considera "presentat" a una convocatòria si es presenta a l'examen final de la mateixa. En cas contrari, figurarà com "no presentat" en l'acta d'aquesta convocatòria.
En segona convocatòria l'alumne podrà triar presentar-se a algun dels elements avaluables de l'assignatura (treball o examen) o a tots dos. En cas de no presentar-se a una de les parts es mantindrà la nota d'aquesta part corresponent a la convocatòria anterior.