SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Exàmen escrit

70%

Proves pràctiques

30%

Criteris de superació

L’avaluació de l’aprenentatge  en aquesta assignatura es farà de forma mixta: presencial i on-line.

- L’avaluació contínua de les tasques estaran definides en el pla de treball de la guia didàctica. L’estudiant, obligatòriament, haurà de realitzar on-line les tasques o activitats avaluables, seguint així el calendari prèviament establert en el curs virtual. Aquesta part suposarà un 30% de la nota final. Aquestes activitats no són recuperables fora de la data programada dins del Pla d'Activitats.

- L’examen presencial, que es podrà realitzar en la convocatòria ordinària de juny i/o extraordinària de setembre. Aquest examen presencial suposarà un 70% de la nota final i es celebrarà segons el calendari de proves presencials de la UNED en  qualsevol dels centres associats de la UNED.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16