Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit

50%

Proves pràctiques

50%

Criteris de superació

L'avaluació d'esta assignatura es farà de forma mixta: presencial i “on line”.

A) L'avaluació presencial consistix en un examen que es realitzarà en qualsevol dels Centres Associats de la UNED.

Esta assignatura, al ser impartida en el primer quadrimestre tindrà el seu examen al febrer.

L'examen extraordinari es realitzarà al setembre.

Esta avaluació constituirà el 50 per cent de la qualificació final de l'assignatura

Esta avaluació té com a objectiu avaluar la capacitat per a adquirir coneixements a través de l'estudi i memorització dels continguts de l'assignatura i aquelles activitats que el professor haja indicat prèviament en el Pla de Treball de cada matèria.

B) L'avaluació contínua inclourà les activitats que cada professor haja indicat en el Pla de Treball. Es realitzarà a través de l'aula virtual i suposa el 50 per cent de la qualificació final del Mòdul. S'avaluarà l'actitud per a contrastar la informació a través dels enllaços facilitats, l'actitud per a discutir i debatre en els fòrums o la capacitat per a criticar i debatre a través de la lectura, entre altres. Les activitats no són recuperables i cadascuna té una ponderació diferent.
 

L'alumne deurà d'obtindre una nota mínima de 3 (sobre 10) en la qualificació de l'examen per a que puga ser sumada a les qualificacions obtingudes en les activitats que formen part del Mòdul.  Considerant aquest requisit, la nota mitjana global exigida en aquest Mòdul per a ser superat és de 5.