Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar • Alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Dissenyar i desenrotllar polítiques i sistemes de gestió de RSC acords amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d’aquest mòdul són: En l’àrea de l’AUDITORIA SOCIAL I COMPTABILITAT, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Reconèixer i sospesar la importància de la informació economicofinanciera en l’entorn empresarial i la responsabilitat social corporativa. • Expressar i valorar la responsabilitat social que pot jugar l’auditoria de comptes. • Descriure i demostrar com els escàndols financers poden influir en els canvis normatius referents a la comptabilitat i l’auditoria. • Conèixer els mecanismes legals i recomanats establits per a salvaguardar la qualitat de la informació financera i el seu valor social. • Explicar i debatre la manera en què l’auditoria de comptes juga un paper crucial pel que fa a l’establiment de garanties i transparència de la informació financera retuda per les corporacions. • Exposar la posició dels organismes reguladors respecte de la informació financera i RSC. • Tractar la diversitat i pluridisciplinarietat. En l’àrea de la INFORMACIÓ CORPORATIVA SOBRE RSC, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Descriure l’entorn de la informació sobre RSC. • Identificar els elements bàsics de la informació sobre RSC. • Diferenciar la informació sobre RSC de la informació financera. • Examinar les principals iniciatives en matèria d’informes sobre RSC. • Ser capaç d’interpretar els informes sobre RSC i debatre sobre els seus principals problemes. • Capacitat per a gestionar sistemes d’informació sobre RSC a xicoteta escala. • Ser capaç d’explorar en les demandes socials sobre informació de RSC En l’àrea de la REPUTACIÓ CORPORATIVA, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Reconèixer la importància de la reputació corporativa en el valor de les empreses. • Identificar i integrar les relacions de les diferents parts interessades en el concepte de Reputació Corporativa. • Reconèixer la relació entre Responsabilitat Social Corporativa i Reputació Corporativa. • Reconèixer i comparar els ítems i les metodologies de les mesures més usuals de reputació corporativa i ser capaç de criticar les seues fortaleses i febleses. • Reconèixer i valorar el risc reputacional en el funcionament quotidià de les organitzacions. • Reconèixer el procés de la gestió estratègica de la reputació corporativa. • Capacitat per a criticar i dissenyar polítiques de gestió de la reputació d’una empresa.