Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRQ002 - Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa

Semestre 1

Sistema d'avaluació

El mòdul d'Introducció a la RSC serà avaluat en línia

100%

Criteris de superació

El mòdul d'Introducció a la Sostenibilitat i la RSC serà avaluat en línia seguint els criteris de cada equip docent. L'avaluació d'este mòdul es farà exclusivament a través de la plataforma aLF, per tant no té prova presencial. La qualificació final del mòdul s'obtindrà amb la mitjana de les qualificacions obtingudes per l'estudiant en cada un dels blocs temàtics i serà ponderada en funció dels crèdits de cada bloc.

Cada professor, al realitzar el pla de treball del bloc temàtic corresponent, amb els objectius i la distribució temporal, està donant la valoració a la matèria i els criteris d'avaluació de la mateixa. La data d'entrega de cada activitat es proporcionarà en el curs virtual.

A menys que s'indique el contrari per l'equip docent, les activitats es consideren individuals. Per tant, l'autoria de la tasca o activitat correspon a l'estudiant que la presente o envie.

S'exigix obtindre una qualificació mínima de 3 punts en cada bloc temàtic per a que a l'alumne se li calcule la nota mitja obtinguda en el Mòdul. L'estudiant deurà seguir les indicacions especifiques de cada professor amb relació a les activitats de cada bloc.

Si no aprova el mòdul en el període ordinari establert, podrà recuperar els blocs temàtics pendents o avaluats com "No apte" en el període que s'habilite a tal efecte, sempre per blocs temàtics complets, no per activitats soltes. Aquesta qualificació figurarà en la convocatòria de setembre. No és possible recuperar blocs avaluats com a "Apte" a fi d'intentar pujar la qualificació obtinguda prèviament.