Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRQ002 - Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa

Semestre 1

Activitats

Treball personal

0 125
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Proporcionar coneixements que serviran de base per al desplegament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i ferramentes relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. • Desenrotllar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials. • Desenrotllar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permeten als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seua vida de manera autònoma. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global. • Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat. • Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades. • Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant distints formats i instruments de comunicació.

Resultats d'aprenentatge

L'objectiu és que l'estudiant adquirisca els coneixements següents: En l'àrea Introducció a la sostenibilitat, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Identificar els principis d'insostenibilitat i sostenibilitat dels sistemes físics i socials. Descriure elements de sostenibilitat i insostenibilitat en el propi entorn. • Discutir els conceptes de desenrotllament endogen, integrat, equitatiu, “glocal” i viable ecològicament. • Examinar les preguntes essencials del desenrotllament sostenible i les seues característiques bàsiques. Discriminar les necessitats i els seus satisfactoris. Relacionar pobresa de renda i pobresa de capacitats. • Debatre sobre les possibilitats del mercat i la tecnologia per a resoldre la problemàtica del desenrotllament. • Reconéixer el paper de l'observador, del sistema i del context, en la interpretació dels sistemes vius. Relacionar-ho amb la pròpia realitat personal i professional. • Tractar el problema del temps en l'avanç cap a la sostenibilitat. Esbossar les seues implicacions personals. Associar este problema als comportaments. • Relacionar els conceptes d'unitat i diversitat, i combinar-los adequadament. Criticar i debatre sobre estos conceptes, i de les metes essencials del desenrotllament sostenible i el canvi de mirada que este planteja. En l'àrea La RSC una nova forma de gestió, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Exposar les raons que justifiquen la necessitat integrar aspectes socials, ètics i mediambientals en la gestió moderna de les organitzacions. • Explicar el model d'empresa que subjau davall el concepte de la RSC. Discutir les raons, fortaleses i debilitats de la gestió amb criteris de RSC. • Identificar els principals grups d'interés amb què es relacionen les organitzacions. Examinar possibles conflictes d'interés entre els stakeholders. • Conéixer les ferramentes disponibles per a posar en marxa una gestió en les organitzacions amb criteris de RSC. • Proposar passos que s'ha de seguir per a dur a terme una adequada estratègia de RSC. Reflexionar sobre les condicions que es requerixen perquè la gestió de la RSC tinga èxit social i empresarial. • Identificar les diferents dimensions i aspectes valorats en la RSC. • Valorar fins on arriba l'autoregulació empresarial en matèria de RSC i discutir quin grau de coresponsabilitat tenen els diferents actors econòmics i socials en el desenrotllament de la RSC. En l'àrea Dimensions i grups d'interés, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Identificar els distints models de gestió empresarial i la seua relació amb la RSC. • Revisar les propostes realitzades pels diferents autors, identificant les diferents perspectives dels stakeholders. • Revisar i identificar els models de gestió de stakeholders i la seua importància com a model de gestió empresarial que permet gestionar demandes de diferents grups d'interés. • Identificar les dimensions empresarials sobre les quals una actuació socialment responsable pot generar millores. En l'àrea Ètica empresarial, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Descriure, qualificar, interpretar i valorar quan un comportament és ètic. • Discutir el concepte d'ètica empresarial aplicant-ho a la pràctica. Contrastar la informació. • Reconéixer la influència dels directius i la seua capacitat per a dissenyar una gestió empresarial ètica. • Identificar i valorar una comunicació ètica i eficaç. Integrar la comunicació en una empresa. • Identificar i examinar distints sistemes per a mesurar la gestió ètica. Criticar i debatre l'adequació dels diferents sistemes.