SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura, és necessari que l'alumne obtingui una nota mínima de 5 punts sobre 10 sumant els informes del supervisor de l'empresa i la memòria final. És requisit indispensable haver realitzat totes les hores del període de pràctiques estipulat.

- L'informe del supervisor de l'empresa té un valor del 50% sobre la nota final: s'entregarà al tutor un cop finalitzat el període de pràctiques.

- La memòria final té un valor del 50% sobre la nota final: s'entregarà al tutor assignat a l'alumne per a la seva avaluació al final del període de pràctiques.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16