SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. - S'impartiran diferents cursos/seminaris teòric/pràctics de Química Orgànica i Inorgànica Avançada, Tècniques Analítiques Avançades, Determinació
Estructural, Enginyeria Química, Ciències dels Materials, etc en funció del grup d'investigació a què s'incorpore l'estudiantat. (3 c.presencials)
2.- Workshop: Durant el curs acadèmic (sempre que es tinga el finançament necessari), es realitzarà un workshop en Química Sostenible (2c. presencials). Al final del dit workshop i amb ajuda bibliogràfica l'estudiantat haurà de realitzar un treball sobre alguna de les xarrades impartides.
3.- L'estudiantat haurà d'assistir als seminaris que realitza el grup d'investigació a què s'incorporarà, així com a les conferències impartides en
el departament per investigadors externs (2 c. presencials). Així mateix, haurà de participar activament en els dits seminaris exposant les principals
cites bibliogràfiques que ha anat seleccionant per al seu TFM.
4. Cursos de formació. Sempre que es considere necessari, l'estudiantat assistirà als diferents cursos de formació per al maneig d'equips
d'investigació avançada que s'impartisquen en la seua Universitat o fora d'ella (1 crèdit).
5.- Tutories obligatòries: el seguiment i avaluació final d'estes activitats les durà a terme el tutor del treball fi de màster de l'estudiantat per mitjà de
l'assistència per part de l'estudiantat a tutories (1 crèdit).
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16