SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Tema 1. Excitació electrònica de molècules.
 
1.1. Interacció de la llum amb la matèria. 1.2. Interés i aplicació de la fotoquímica a distintes àrees de coneixement. 1.3. Principis de fotoquímica . 1.4. Regles de selecció. 1.5. El destí dels estats excitats.
 
Tema 2. Propietats estàtiques i dinàmiques dels estats excitats.
 
2.1. Isòmers electrònics. 2.2. Propietats estàtiques dels estats excitats d'alquens, carbonils, compostos aromàtics. 2.3. Acidesa i basicitat. 2.4. Aromaticidad. 2.5. Propietats dinàmiques. 2.6. Aspectes experimentals. 2.7. Absorció: terminologia, transicions permeses i prohibides. 2.8. Emissió: fluorescència i fosforescència.
 
Tema 3. Transferència d'energia intramolecular
 
3.1. Transicions no radiatives. 3.2. Conversió interna i cinètica. 3.3. Conversió entresistemes i cinètica. 3.4. Fluorescència retardada. 3.5. Relació entre processos. 3.6. Exemples de transicions i cinètiques.
 
Tema 4. Temps de vida i rendiments quàntics
 
4.1. Mesures en estat estacionari. 4.2. Espectrofluorímetro. 4.3.Rendiments quàntics: actinòmetre químic. 4.4. Espectres d'emissió: temps de vida, diagrames de Stern-Volmer. 4.5. Mesures de resolució temporal: fluorescència i absorció resoltes en el temps.
 
Tema 5. Transferència d'energia intermolecular i transferència electrònica
 
5.1.Transferència d'energia: trivial, intercanvi i coulómbica. 5.2. Sensibilització i desactivació. 5.3. Transferència electrònica. 5.4. Propietats redox dels estats excitats. 5.5. Mecanismes de transferència electrònica i comparació amb els de transferència d'energia. 5.5.  Equació de Rehm-Weller. 5.6.Teoria de Marcus.
 
Tema 6. Reaccions fotoquímiques
 
6.1.Reaccions fotoquímiques: processos diabátics i adiabàtics. 6.2. Excímers i exciplejos. 6.3. Fotoquímica d'alquens: irradiacions directes i sensibilitzades. 6.4. reaccions d'isomerització, ciclació i cicloadició d'alquens. 6.5. Fotoquímica de compostos carbonílicos: Norrish I, Norrish II/Yang, altres reaccions. 6.6. Exemples d'aplicació en síntesi.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16