SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SJE042 - Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori

Anual

Temari

Temari

Tema 1.         REACTORS CATALÍTICS DE LABORATORI CONVENCIONALS. Introducció. Mescla perfecta. Llit fix. Llit fluidizat. Llit mòbil.
 
 
 
Tema 2.         REACTORS CATALÍTICS DE LABORATORI D'ALTA CAPACITAT (HIGH-THROUGHPUT). Introducció. Reactors discontinus. Reactors de llit fix. Reactors d'alta pressió. Visita als laboratoris de reactivitat catalítica de l'ITQ.
 
 
 
Tema 3.         TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES A REACCIONS CATALÍTIQUES. Introducció. Cromatografia gasosa: conceptes generals. Tipus de columnes. Tipus de detector. Tipus d'injector. Tipus de gas portador. Anàlisi en línia/anàlisi de mostres acumulades. Cromatografia gasosa ultraràpida.  Aplicacions específiques: Destil·lació simulada. Anàlisi detallada d'hidrocarburs en gasolines. Anàlisi de gasos de refineria. Anàlisi de S/N/O. Procediments de derivatizació. Anàlisi qualitativa i quantitatiu (calibrats, patró intern i extern).
 
 
 
Tema 4.         CROMATOGRAFIA LÍQUIDA D'ALT RENDIMENT (HPLC). Introducció. Sistemes d'alimentació de fase mòbil. Programadors de gradient. Bombes de HPLC. Vàlvules de mostratge. Forns de columna. Detectors: UV, matriu de díodes, conductivitat, fluorescència, refractivitat.  Adquisició i procés de dades. Fases estacionàries (columnes): Silica Gel, fases enllaçades. Fase Mòbil: mescles solució/dissolvent, fases aquoses/dissolvent. Fases quirales. HPLC d'última generació.
 
 
 
Tema 5.          APLICACIÓ PRÀCTICA DE DISSENY DE REACTORS DE LABORATORI I TÈCNIQUES ANALÍTIQUES. Craqueig catalític. Metanol a hidrocarburs. Oxidació d'hidrocarburs en fase gas i líquida. Hidrotratamiento de gasoil de buit. Hidrocraqueo. Alquilación d'aromàtics.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16