SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

 
  1. La Química Fina. Definició. Història. Característiques generals de la manufactura de productes de Química Fina. Principis de la química sostenible. La catàlisi com a ferramenta de la química sostenible. Tipus de catalitzadors. Tipus de reaccions. Tipus de catalitzadors heterogenis. Factors crítics de l'aplicació de catalitzadors heterogenis en Química Fina.
  2. Hidrocarburs Aromàtics. Reaccions de substitució electrofílica aromàtica. Catalitzadors heterogenis. Exemples de catàlisi heterogènia per a la síntesi de compostos de Química Fina.
  3. Alquenos i dienos. Reactivitat General. Reacció de Diels-Alder. Metàtesi d'alquenos. Formació d'epóxidos. Exemples de catàlisi heterogènia per a la síntesi de compostos de química fina.
  4. Compostos Carbonílicos. Reactivitat general i formes d'obtenció de compostos carbonílicos. Reaccions: acetalització, obtenció d'oximas, iminas i enaminas. Condensació aldólica. Reacció de Mukaiyama. Reacció d'Henry. Claisen-Schmidt. Knoevenagel. Wittig-Horner. Addicions de Michael. Obtenció d'estores. Oxidació i reducció de compostos carbonílicos. Reaccions de desproporció. Transposició de Beckmann.
  5.  Catalitzadors heterogenis en la valoració de biomassa. Transformacions de greixos vegetals i sucres en compostos de major valor afegit
  6. Catàlisi heterogènia enantioselectiva. Conceptes generals de quiralidad molecular. Síntesi i aplicacions de productes quirales. Lligants quirales en catàlisi homogènia i heterogènia. Tècniques d'immobilització de catalitzadors quirales sobre diferents suports.
 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16