Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

70%

Treballs

30%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requerix l'obtenció d'un 50% de la puntuació global de totes les proves.