SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Treball individual

90%

Participació activa en las sessions

10%

Criteris de superació

Per superar l’assignatura cal realitzar almenys el 70% de les tasques (qüestionaris, ressenyes d’articles i plantejament d’un disseny de recerca senzill) i el treball final. Aquests dos blocs d’avaluació representen conjuntament el 70% de la nota final de l’assignatura.

Per optar a una nota superior cal realitzar el 100% de les tasques i lliurar el treball final.

L’estudiantat que realitze menys del 70% de les tasques o no lliure el treball final es considera no presentat.

L’assignatura es pot recuperar en la segona convocatòria en les mateixes condicions que en la primera, realitzant les tasques i lliurant el treball final dins dels terminis fixats per a la segona convocatòria. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16