SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBK003 - Aplicacions i Eines per a la Investigació en Traducció i Interpretació

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Participació activa en las sessions

30%

Criteris de superació

L'avaluació es basa en la participació al llarg del curs mitjançant la realització per part de l'estudiantat d’almenys un 85% de les tasques que es programen com a part de l'assignatura. La participació es complementa amb la realització d'un treball final en què es demostre l'adquisició dels continguts i destreses impartits en el curs. El percentatge que suposen les tasques i participació en les sessions presencials i treball queda a discreció del professorat, que el fixa en funció del nivell del grup i es determina a l'inici de l’assignatura.

L'estudiantat ha de lliurar totes les tasques que se li demanen a través de l'aula virtual perquè se’l puga considerar com a presentat. Per a superar l'assignatura en la primera convocatòria, les notes tant de la participació com del treball individual han de ser iguals o superiors a 5.

L’estudiantat que no haja superat l’assignatura en la primera convocatòria (o que no haja participat en les sessions), pot recuperar l’assignatura si obté un mínim de 7 (sobre 10) en el treball individual que presente dintre del termini establert per a la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16