SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

  • 60% examen final
  • 40% avaluació contínua (15% realització i lliurament de memòries de les sessions pràctiques, 15% casos pràctics i 10% tests/qüestions/problemes en què s'avaluen els coneixements teoricopràctics en finalitzar cada unitat temàtica)

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i la qualificació obtinguda en 1a convocatòria es manté per a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic. No es requereix obtenir una qualificació mínima en les proves d'avaluació contínua.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumnat haurà de tenir com a mínim una nota de 4,5 sobre 10 en l'examen final i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.

En cas que la nota de l'examen final no aconsegueixi la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.

L'estudiant/a es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16