SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-TI02 - Coneixement i capacitat per a projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.

CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.

CG4 - Portar a terme recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.

CG7 - Poder exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.

CG9 - Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

RA80 Conocer los estándares de integración centrados en los datos del producto y de los procesos de fabricación y las técnicas de modelado de información.

RA79 Utilizar las herramientas CAD, CAM, CAT y PLM.

RA78 Aplicar las técnicas/ herramientas que permiten reducir y controlar la variabilidad de los productos y de los procesos de fabricación.

RA77 Conocer el proceso de desarrollo integrado de nuevos productos y las metodologías/técnicas que permiten este enfoque ( DFA/DFM, diseño robusto de productos y procesos, etc.).

RA76 Analizar y diseñar los sistemas integrados de fabricación en el ámbito tecnológico.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16