SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

A) D'acord amb els continguts de l'assignatura, l'examen final tindrà dos parts (Automatització i Control) . Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota mínima de 2 punts sobre 5 en cada part, a més d'una nota global superior a 5 sobre 10.

B) Per a considerar-se presentat a l'assignatura, l'estudiant ha de realitzar l'examen final.

La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:
  -  Pràctiques de laboratori: 20% de la nota final.
  -  Treballs i qüestionaris: 20% de la nota final.

La qualificació de la prova avaluació contínua que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16