SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria

  • Examen final: 60%
  • Avaluació continua: 40%
    • Pràctiques de laboratori: 15 %
    • Exercicis en hores de classe o treball personal: 25 %

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

Segona convocatòria

  • Examen final: 60%
  • Avaluació continua: 40%

La mateixa qualificació de l’avaluació continua obtinguda durant el curs.

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

L'estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16