SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-TI01 - Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.

CE-TI06 - Coneixements i capacitats que permeten comprendre, analitzar, explotar i gestionar les distintes fonts d'energia.

CG10 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.

CG6 - Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

RA42 Analizar las características y funcionamiento del mercado eléctrico.

RA41 Analizar los procesos de transformación de diversas fuentes de energía en energía eléctrica

RA40 Analizar la estructura y características básicas de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica

RA39 Analizar sistemas eléctricos de potencia

RA38 Interpretar y diseñar el sistema eléctrico de una central eléctrica

RA37 Analizar el funcionamiento básico y aspectos constructivos de los principales tipos de centrales eléctricas

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16