Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SJA005 - Selecció de Materials i Tractaments Superficials per Aplicacions Tecnològiques

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-TI03 - Capacitat per al disseny i assaig de màquines.

CE-TI04 - Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.

CG10 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.

CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.

CG4 - Portar a terme recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.

CG7 - Poder exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes de R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.

CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

CG9 - Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

RA56 Utilizar de herramientas para la selección de materiales.

RA55 Seleccionar tratamientos superficiales para la protección de la corrosión a alta temperatura y electroquímica

RA54 Seleccionar los materiales utilizados para construir resistencias y contactos eléctricos

RA53 Seleccionar los materiales utilizados para construir dispositivos magnéticos.

RA52 Seleccionar materiales metálicos a ser utilizados en industria para el diseño de equipos e instalaciones

RA51 Seleccionar materiales plásticos a ser utilizados en industria para el diseño de equipos e instalaciones