SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final, a més d'una nota global superior a 5. 
 
B) Per considerar presentat a l'assignatura, l'estudiant ha de realitzar l'examen final. 
 
La qualificació de l'avaluació contínua que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16