SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

Per al càlcul de la nota de l'avaluació contínua, es consideraran les següents activitats:

·         Realització de pràctiques de laboratori i de les seves memòries. 

·         Resolució de problemes a la classe.

·         Realització de treballs d'un procés químic.

L'assistència a les classes pràctiques, la realització de la mateixa en el laboratori i el lliurament de la memòria és obligatoris.

La nota mitjana mínima ponderada per a superar l'assignatura ha de ser 5,0.

S'exigix una nota mínima de 4,0 en la mitjana de les proves escrites finals.

La nota de l'avaluació continuada es manté durant les diferents convocatòries del curs acadèmic en el qual ha matriculat l'estudiant (incloent-hi la convocatòria extraordinària).

Es considera que l'alumne no s'ha presentat si no assistix a la prova escrita final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16