SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir almenys un 5 sobre 10 en la qualificació global ponderada.
L'examen de l'assignatura és una prova obligatòria i recuperable. Les proves d'avaluació contínua no són obligatòries ni recuperables en les diferents convocatòries, mantenint la seva qualificació per a totes les convocatòries del curs acadèmic (incloent l'extraordinària).
Si la nota de l'examen no supera 4.5 sobre 10, l'assignatura estarà suspesa i la qualificació màxima en la mateixa serà de 4.5 sobre 10.
Un alumne es considera presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final de l'assignatura.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16