Sistema d'avaluació

Projectes

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'assignatura se superarà amb l'obtenció d'una qualificació d'almenys 5 punts (aprovat).