SRM035 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerit

Entrevista de tutorització

optatiu

 

Elaboració de treballs acadèmics

 

Obligatori

 

16.67/cada parte

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

 

11.66/cada parte