Temari

Temari

Tema 1. La igualtat en la Constitució Espanyola de 1978. La influència del dret antidiscriminatori en les lleis de l'Estat en matèria d'igualtat i no discriminació per raó de sexe. La Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes
 
Tema 2. Dret positiu, teoria feminista del dret, igualtat i discriminació.
 
Tema 3. Origen i contingut del dret antidiscriminatori. Discriminació directa i indirecta. L'acció positiva i els seus marges de legitimitat. La interseccionalitat.