SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Assistència i participació

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Presentacions orals i pòsters

25%

Criteris de superació

A) Nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix al estudiant per a
superar l'assignatura: 5

B) Proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una
convocatòria:
- Participació en les discussions de seminari (presencials o a través de l'aula virtual mitjançant fòrum electrònic) 50%
- Preparació d'una presentació a la resta de participants sobre un aspecte del temari (individual o en grup) 25%
- Preparació d'un treball individual sobre un aspecte del temari 25%.

El treball individual consistirà en la preparació i/o adaptació d'una activitat literària per al seu ús en l'aula d'ensenyament d'idiomes, integrada dins d'una unitat didàctica concreta.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16