SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumne haurà d'entregar tots els treballs plantejats, i obtindre una nota
mitjana ponderada final de 50 sobre 100. Per a considerar-se presentat, és necessari entregar almenys un dels treballs.
Totes les proves seran recuperables en segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16