SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari


1 MARCO LEGAL I TECNICO DE L'AUDITORIA DE COMPTES 

1,1 Llei de Societats Anònimes 

1,2 Projecte de Llei d'Auditoria de Comptes 

1,3 Normes tècniques d'auditoria 

2  VISION GENERAL DE L'EJECUCION D'UNA AUDITORIA DE COMPTES 

2,1 Planificació 

2,2 Estudi i avaluació del control intern 

2,3 Obtenció i documentació de l'evidència obtinguda 

2,4 L'informe d'auditoria: contingut i tipus 

AUDITORIA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

3,1 Principals riscos d'auditoria 

3,2 Procediments d'auditoria 

3,3 Exemples 

EXISTÈNCIES 

4,1 Principals riscos d'auditoria 

4,2 Procediments d'auditoria 

4,3 Exemples 

TESORERIA, DRETS DE COBRAMENT I ALTRES ACTIUS FINANCERS 

5,1 Principals riscos d'auditoria 

5,2 Procediments d'auditoria 

5,3 Exemples 

PASSIUS FINANCERS I PATRIMONI 

6,1 Principals riscos d'auditoria 

6,2 Procediments d'auditoria 

6,3 Exemples 

AUDITORIA DE PÈRDUES I GUANYS 

7,1 Principals riscos d'auditoria 

7,2 Procediments d'auditoria 

7,3 Exemples 

AUDITORIA INFORMATICA 

RISCOS D'AUDITORIA DAVANT LA CRISI ECONOMICO FINANCERA 

10 SEMINARI SOBRE L'ACTUALITAT I EL FUTUR DE L'AUDITORIA DE COMPTES

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16