Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Realización de Trabajos

50%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà sumant (de forma ponderada) l'obtinguda en l'examen escrit i l'obtinguda en les activitats i treballs sol·licitats pel professorat al llarg del curs.

Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim una qualificació de 5 sobre 10 .

Perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen.

Estratègies per a recuperar suspensos:

Els alumnes que suspenguen l'examen hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació establit per la direcció del master.

Les activitats i treballs sol·licitats pel professorat al llarg del curs (que com a màxim poden suposar un 50% de la qualificació final de l'assignatura) no són recuperables.