SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

a) Superar un 5 sobre 10 en l'examen escrit de l'assignatura, així com en la nota global.

b) Es considerarà presentat aquell estudiantat que assistisca a l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16