SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

COMUNS

Per a aprovar l'assignatura cal obtenir una puntuació mínima de 5 sobre una escala de 0 – 10 en cadascuna de les proves d'avaluació.

ESPECIALITAT DE MÚSICA

Per a superar l'assignatura en l'apartat de l'especialitat de Música cal obtenir almenys el 50% de la qualificació total de cada apartat.

Projecte: (total 5 punts, per superar 2,5)

Activitats: (total 5 punts, per superar 2,5)

Criteris generals del màster per a l'avaluació de les assignatures:

• L'estudiantat pot superar l'assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria (article 6, apartat d).

• Es podran establir proves de recuperació en qualsevol de les dues convocatòries d'avaluació. En la segona convocatòria del curs l'estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.

• La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.

• Es donarà la consideració de "presentat" en una assignatura als estudiants i estudiantes que hagen realitzat la prova final que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'hagen presentat en el percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s'especifique en la Guia Docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16