SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Les qualificacions obtingudes en teoria i pràctica seran compensables, sempre que la qualificació d'una d'aquestes parts no siga inferior a un terç dels punts que pot obtenir. Els estudiants o estudiantes que es presenten a la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teoricopràctic (si n'hi hagués) es consideraran presentats a la convocatòria.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16