SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. Els estudiants i les estudiantes que es presenten a la prova escrita final es consideraran presentats en la convocatòria. Totes les proves escrites i presentacions de treballs seran recuperables en segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16