SAP316 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Geografia i Història

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. L'alumnat que es presente a més d'un 60% de les activitats avaluables es considerarà presentat en la convocatòria. La valoració de les proves superades es conservarà, si escau, durant totes les convocatòries. Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria podran presentar-se a la segona convocatòria realitzant les mateixes proves i entregant-les a través de l'Aula Virtual. Quan l'alumne o l'alumna no haja aprovat en primera convocatòria tornarà a ser avaluat en segona convocatòria de totes les proves.

Prova teòrica (50%). Cada alumne o alumna haurà d'elaborar una activitat didàctica original que, sobre un tema a convenir entre alumnat i professorat, haurà de ser exposada en l'última sessió de manera individual (5 minuts per alumne) i entregada a través de l'Aula Virtual. Aquesta activitat s'orientarà preferentment a fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat d'un contingut transversal, realitat o període històric a través de les obres d'art que va generar. No haurà d'excedir les 15 pàgines.

Prova pràctica (50%). S'avaluarà el treball en equips, tant la seua exposició oral com escrita.