Sistema d'avaluació

Prova pràctica

60%

Prova teòrico-pràctica

30%

Prova pràctica (textos i cas d'estudi)

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant o estudianta haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10) resultant de la suma de les tres diferents proves. La prova pràctica (exposició pública d'una unitat didàctica) és la que té més pes.

Els estudiants o estudiantes que realitzen la defensa pública de la unitat didàctica i presenten més del 60% de les proves d'avaluació es consideraran presentats en la convocatòria.

En definitiva, l'avaluació es reparteix de la següent manera:

1. 60 %. Pràctica (defensa pública d'una unitat didàctica).

2. 30 %. Teoria i pràctica (examen i disseny d'una UD, disseny d'una programació).

3. 10 %. Pràctica (participació en activitats a classe: comentari de textos, resolució de casos, disseny d'una UD, disseny d'una programació).

Són recuperables totes les proves, però l'exposició pública d'una unitat didàctica serà substituïda per l'entrega de la unitat didàctica en paper en totes les convocatòries posteriors a la primera ordinària.