SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP226 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Formació Professional (Branca Administrativa)

Anual

Sistema d'avaluació

Classe magsitral participativa

80%

Assistència a classe

10%

Participació activa

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a la suma de les puntuacions de totes les proves. L'estudiantat que es presente al 60 % o més dels controls o proves parcials, realitzats durant el desenvolupament del curses considerarà presentat a la convocatòriaLes proves d'avaluació de l'assignatura requereixen l'assistència a les classes. Sense aquesta assistència no es podrà superar l'assignatura. La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservaran durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. En segona convocatòria l'estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat. L'estudiantat pot superar l'assignatura en la segona convocatòria independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16