SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP206 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Formació Professional

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

80%

Participació activa

10%

Assitència a classe

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a la suma de les puntuacions de totes les proves. L'estudiantat podrà superar l'assignatura en la segona convocatòria independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria. En la segona convocatòria l'estudiantat tindrà dret a ser avaluat en totes les proves que no haja superat en la primera convocatòria. L'estudiantat que es presente al 60 % o més dels controls o proves parcials, realitzats durant el desenvolupament del curs, es considerarà presentat a la convocatòria. La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservaran durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. Les proves d'avaluació de l'assignatura requereixen l'assistència a les classes. Sense aquesta assistència no es podrà superar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16