SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  1. Activitats de classe (obligatòria, recuperable): 40%
  2. Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable): 10 %
  3. Presentació projecte (obligatòria, recuperable): 50%.
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B)  L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria si presenta el projecte i el quadern digital.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16