SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP125 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Tecnologia i Informàtica)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (no recuperable): 20%
  • Activitats de casa (recuperable): 15%
  • Projecte (recuperable): 50%
  • Portafolis (recuperable): 15%
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota final igual a 5 sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16