SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP124 - Aprenentatge i Ensenyament de la Tecnologia i Informàtica

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (recuperable): 10%
  • Projecte (recuperable): 40%
  • Portafolis reflexiu (recuperable): 50%
A) Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada al portafolis reflexiu i almenys el 50% de la nota assignada al projecte.
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16