SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS2008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen oral

20%

Criteris de superació

Totes les proves són obligatòries. L'alumnat ha d'aconseguir un mínim d'un 50% en l'examen escrit i un mínim de 50% o bé en l'examen oral o bé en la presentació en grup (observació/execució de tasques i pràctiques).

L'alumne o l'alumna es considera presentat si realitza una de les proves d'avaluació. Totes les parts son recuperables excepte les "memòries i informes de pràctiques" (20%).

 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16