ED2061 - Expressió Gràfica Arquitectònica II

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prueba final

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

a) La nota final s’obté segons els següents percentatges: 30% carpeta d’aprenentatge, 30% projecte dirigit, 40% resolució de casos (en aquest apartat és una nota mínima de 4).


b) L’estudiantat es considera presentat a una convocatòria si s’ha presentat a la prova de resolució de casos.


c) En segona convocatòria es pot recuperar fins a un 80% de l’assignatura de la següent manera: 20% carpeta d’aprenentatge, 20% projecte dirigit, 40% resolució de casos (en aquest apartat és una nota mínima de 4).


d) L'estudiantat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrà sol·licitar, a començament del semestre, la realització d’una avaluació alternativa de les competències per a superar aquesta part de l'assignatura.